KVKK ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Etkinlik Sahibi Aydınlatma Metni

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (Balıkesir Büyükşehir), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre: Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi; İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder. İlgili Kişi

Kişisel verileri Balıkesir Büyükşehir tarafından işlenen siz, , etkinlik.balikesir.bel.tr alan adlı web sitemizi ziyaret etmeniz ve etkinlik başvurusu/talebi gerçekleştirmeniz sebebiyle Etkinlik Sahibi Web Sitesi Ziyaretçisi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Balıkesir Büyükşehir veri sorumlusudur. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda Kimlik (Ad ve Soyad) İletişim (Adres, E-Posta Adresi ve Telefon Numarası) Vatandaş İşlem (Etkinlik Adı, Etkinlik Bilgisi, Etkinlik Tarihi, Etkinlik Türü ve Etkşnlik Saati) Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Afiş) ; kişisel verileriniz elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Web sitesindeki “Etkinlik Talebi Oluştur” butonu üzerinden etkinliğinizi web sitemizde yayınlamak amacıyla başvuru yapmanız halinde, başvurunuza ilişkin kimlik (ad, soyad), iletişim (adres, e-posta adresi, telefon numarası), vatandaş işlem (etkinlik türü, etkinlik tarihi, etkinlik saati, etkinlik bilgisi, etkinlik adı), görsel ve işitsel kayıtlar (afiş) kişisel verileriniz; Organizasyon ve etkinlik yönetimi amacıyla, KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması halinde işlenecektir. Etkinlik başvurunuzun onaylanması ve yayınlanması halinde kimlik ve iletişim bilgileriniz aynı amaçla ve hakkın korunması sebebiyle işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi Başvurunuzu

 Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sokak No:25 Karesi / Balıkesir adresine yazılı olarak;

 balikesirbb@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

 Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvk@balikesir.bel.tr adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzda;

• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

• Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’i ile ulaşabilirsiniz.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

BALIKESİR ETKİNLİK KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Kullanıcılar etkinlik.balikesir.bel.tr sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

2. Bu Site'de sunulan hizmetler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmaktadır ve etkinlik.balikesir.bel.tr’nin (SİTE) yasal sahibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olup,
SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’a aittir.

3. İşbu üyelik sözleşmesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak etkinlik.balikesir.bel.tr’da yayınlanarak,
Kullanıcılar’ın erişimine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

4. Site hizmetlerinden yararlanan ve etkinlik.balikesir.bel.tr’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

5. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi etkinlik.balikesir.bel.tr sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

6. Kullanıcı/üye, www.etkinlik.balikesir.bel.tr sitesine üye olmak ve giriş yapmak için belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez,
Kullanıcı’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

7. Kullanıcı, www.etkinlik.balikesir.bel.tr Web Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyı bağlayacaktır.

8. SİTE üzerinden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcı’lara ve Üye’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. etkinlik.balikesir.bel.tr üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcı’ların ve Üye’lerin kendi sorumluluğundadır.

9. Kullanıcı, www.etkinlik.balikesir.bel.tr Web Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı, Web Sitesi’nde belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme hükümleri ile Web Sitesi’nde yayınlanan tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı ve üyeler özellikle yorum yaparken hukuka ve bu sözleşme hükümlerine uygun davranacağını taahhüt eder.

10. Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Kullanıcı’nın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’a ait sistemlerin işleyişini ve bütünlüğünü engellemeye yönelik girişimlerinin tespiti halinde Kullanıcı üyelikten yasaklanabilir veya üyeliği askıya alınabilir. Kullanıcının hukuka aykırı faaliyeti sonucu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ın maddi bir zararının oluşması halinde Kullanıcı doğan zararı ödemeyi kabul eder.

11. etkinlik.balikesir.bel.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. etkinlik.balikesir.bel.tr sitesinde adı geçen başkaca etkinlikler ve organizasyonlara ilişkin haklar, sahiplerinin ticari haklarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

12. Kullanıcı, etkinlik.balikesir.bel.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

13. Kullanıcı, diğer kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’ya aittir.

14. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve etkinlik.balikesir.bel.tr kullanma koşulları ile etkinlik.balikesir.bel.tr’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, etkinlik.balikesir.bel.tr’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, etkinlik.balikesir.bel.tr sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. etkinlik.balikesir.bel.tr kullanımı ya da etkinlik.balikesir.bel.tr’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Kişisel Verilerin Korunması Web Sitesi Ziyaretçileri için

Aydınlatma Metni

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (Balıkesir Büyükşehir), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre: Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi; İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi; Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder. İlgili Kişi Kişisel verileri Balıkesir Büyükşehir tarafından işlenen siz, etkinlik.balikesir.bel.tr alan adlı web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle Web Sitesi Ziyaretçisi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Balıkesir Büyükşehir veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz doğrudan sizden otomatik yollarla elde edilmektedir. Bu kişisel veriler, doğrudan sizin tarafınızdan yazılan bilgiler veya tıkladığınız alanlar ya da işlem saatiniz gibi doğrudan sizin gerçekleştirdiğiniz işlemlere yönelik tutulan kayıtlar şeklinde olabileceği gibi web sitesinin çalışması için gerekli olan IP adresi gibi bazı veriler bağlantı kurmanız neticesinde toplanır. Süreçlerine Göre Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları, süreçlerine göre aşağıda listelenmiştir.

a. Yalnızca Balıkesir etkinlik Web Sitesini Ziyaret Ediyorsanız İşlem Güvenliği (IP Adresi, Bağlantı Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Ziyaret Edilen Sayfa, Bağlantı Bitiş Zamanı, Aktarılan Veri Miktarı vd.) bilgileriniz, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'ndaki Internet Kanunu'na (Madde 7/2) istinaden işlenmektedir.

b. İletişim Formu Aracılığı ile Bize Ulaşmak İstiyorsanız

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Kimlik (Ad, Soyad), İşlem Güvenliği (İşlem Zamanı, IP Adresi, vd.), İletişim (E-Posta Adresi, mesaj içeriği), kişisel verileriniz KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenecektir.

c. Web Sitesine Üye Oluyor veya giriş yapıyorsanız Organizasyon ve etkinlik yönetimi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Kimlik (ad, soyad), iletişim (e-posta adresi), vatandaş işlem (etkinliğe katılma durumu, puan, yorum) bilgileriniz ile üyelik veya giriş işlemini Apple, Google veya Facebook hesabınız üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız bunlara ek olarak tercih ettiğiniz hesaba bağlı olarak İşlem Güvenliği (Google kullanıcı kimliği, Facebook kullanıcı kimliği veya Apple Tokenı), kişisel verileriniz, üyelik sözleşmesine istinaden KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenecektir.

d. Üye Olup Etkinliklerle Etkileşimde Bulunuyorsanız

Organizasyon ve etkinlik yönetimi amacıyla, vatandaş işlem (etkinliğe katılma durumu, puan, yorum) bilgileriniz KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenecektir.

Ayrıca yaptığınız yorumlara ilişkin kimlik (ad, soyad), vatandaş işlem (yorum) kişisel verileriniz, organizasyon ve etkinlik yönetimi amacıyla KVKK Md.5/2d'deki ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebebiyle yayınlanacaktır.

e. Balıkesir Etkinlik Mobil Uygulamasını Apple App Store veya Google Play Store üzerinden İndiriyorsanız ve Mobil Uygulamayı Kullanıyorsanız Balıkesir Etkinlik mobil uygulamasını indirerek üye girişi yapmaksızın kullanıyorsanız, yukarıda belirtilen bilgilerin yanında bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla mobil cihazınıza ilişkin bilgiler KVKK Md. 5/2f’de öngörülen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında, Üyelik veya giriş işlemini Apple, Google veya Facebook hesabınız üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız bunlara ek olarak tercih ettiğiniz hesaba bağlı olarak İşlem Güvenliği ve giriş yapmak istediğiniz siteye ilişkin verileriniz, giriş yapmak istediğiniz hesapların ait olduğu firmalarla (Google LLC, Facebook Inc. veya Apple Inc) aktarılacaktır. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz. Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi Başvurunuzu

 Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sokak No:25 Karesi / Balıkesir adresine yazılı olarak;

 balikesirbb@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

 Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvk@balikesir.bel.tr adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurunuzda

• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

• Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’i ile ulaşabilirsiniz.

Gizlilik Politikası

Hoş geldiniz! Etkinlik Balıkesir olarak, kullanıcılarımızın gizliliğini önemsiyor ve kişisel bilgilerinizi korumak için çaba gösteriyoruz. Bu gizlilik politikası, sitemizi kullanırken hangi bilgilerin toplandığını, nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklar.

1. Toplanan Bilgiler:

• Kayıt sırasında adınız, e-posta adresiniz gibi kişisel bilgiler toplanabilir.

• Etkinliklere katılımınızla ilgili bilgiler, tercihleriniz ve geri bildirimleriniz kaydedilebilir.

• Tarayıcı ve cihaz bilgileri, IP adresleri gibi teknik veriler otomatik olarak toplanabilir.

2. Kullanım Amaçları:

• Size daha iyi hizmet sunabilmek için toplanan bilgiler, etkinlik bildirimleri, özel teklifler ve güncellemeler göndermek için kullanılabilir.

• Kullanım istatistikleri analiz edilerek platformumuzu geliştirmek amacıyla kullanılabilir.

3. Üçüncü Taraflarla Paylaşım:

• Kişisel bilgileriniz, açık izniniz olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

• Etkinlik düzenleyicileri ile, etkinliklere katılan kullanıcılar arasında bilgi paylaşımı yapılabilir.

4. Güvenlik:

• Kişisel bilgileriniz, güvenlik önlemleri alınarak korunur.

• Platformumuzdan kaynaklanan herhangi bir güvenlik ihlali durumunda, sizi en kısa sürede bilgilendiririz.

5. Çerezler:

• Çerezler, kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek ve tercihlerinizi hatırlamak için kullanılabilir.

• Çerez tercihlerinizi tarayıcınız üzerinden kontrol edebilirsiniz.

6. Güncellemeler:

• Gizlilik politikamızdaki değişiklikleri zaman zaman güncelliyoruz. Bu nedenle, politikalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

Etkinlik Balıkesir olarak, gizliliğinizi önemsiyor ve kişisel bilgilerinizi koruma taahhüdümüzü sürdürüyoruz.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi